Οδηγίες χρήσης

Η υποβολή της Αίτησης Άδειας Μηχανοδηγού γίνεται, αρχικά, με ηλεκτρονικό τρόπο μέσω της εφαρμογής Άδειες Μηχανοδηγού, που βρίσκεται στην ιστοσελίδα της ΡΑΣ.

Ο ενδιαφερόμενος πρέπει να ακολουθήσει τα βήματα της διαδικασίας, που αναλυτικά περιγράφονται ακολούθως:

 1. Ο αιτών εισέρχεται στην ιστοσελίδα της ΡΑΣ, και επιλέγει από το κάθετο μενού "Άδειες Μηχανοδηγού", το οποίο τον οδηγεί στην εφαρμογή για την υποβολή της Αίτησής του.
 2. Ο Αιτών επιλέγει "Δημιουργία νέου λογαριασμού" και συμπληρώνει το όνομα χρήστη, τη διεύθυνση e-mail, επιλέγει την εγγραφή ως Μηχανοδηγός και αποδοχή των όρων χρήσης.
 3. Στην συνέχεια, στο e-mail που θα έχει δηλώσει ο αιτών λαμβάνει επιβεβαίωση για τη δημιουργία του λογαριασμού του. Ακολουθώντας τα βήματα από το μήνυμα οδηγείται στον προσωπικό λογαριασμό του στην εφαρμογή, όπου εισάγει τους δικούς του πλέον κωδικούς.
 4. Ο Αιτών, σ΄αυτή τη φάση, μπορεί να συμβουλευτεί τις οδηγίες για την συμπλήρωση της αίτησης
 5. Ο Αιτών συμπληρώνει την Αίτησή του και αναρτά, ανάλογα με την περίπτωση, τα σχετικά κάθε φορά έγγραφα, όπως αυτά παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα. (ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΑΝΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΜΗΧΑΝΟΔΗΓΟΥ)

  Εξουσιοδότηση υποβάλλεται στις ακόλουθες περιπτώσεις:
  α. Όταν την Ηλεκτρονική Αίτηση την υποβάλλει ο εργοδότης του αιτούντος.
  β. Όταν την Έντυπη Αίτηση την υποβάλει στη ΡΑΣ άλλος εκτός του Αιτούντος.
 6. Ο Αιτών συμπληρώνει όλα τα στοιχεία τα οποία οφείλει να συμπληρώσει (αναρτώντας όλα εκείνα τα αρχεία που χρειάζονται ανά περίπτωση) και αποστέλλει την Αίτησή του στη ΡΑΣ με την επιλογή στο πεδίο Οριστική Υποβολή.

  Ο Αιτών, πριν την Οριστική Υποβολή, μπορεί να αποθηκεύει προσωρινά την Αίτησή του, όσο χρειαστεί μέχρι να συγκεντρώσει όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την ολοκλήρωσή της.

  Επισημαίνεται ότι πριν την Οριστική Υποβολή πρέπει να κατεβάσει και να συμπληρώσει τα παρακάτω έγγραφα που υπάρχουν στην εφαρμογή με τίτλο.

  • Δήλωση για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα
  • Υπόδειγμα Εξουσιοδότησης (εφόσον απαιτείται, προαναφερόμενες περιπτώσεις 5 α. και β.)

 7. Μετά την Αποστολή της Αίτησης αυτή βρίσκεται σε Κατάσταση Ελέγχου από τη ΡΑΣ και ο αιτών ειδοποιείται με e-mail για την πορεία της. Η εξέλιξη της Αίτησης παρακολουθείται και μέσω του προσωπικού λογαριασμού του αιτούντος.
 8. Μετά από τον έλεγχο της ηλεκτρονικής αίτησης και των συνοδευτικών εγγράφων από τη ΡΑΣ ο αιτών ενημερώνεται σε περίπτωση που απαιτείται Διόρθωση αυτής. Στην περίπτωση που απαιτείται Διόρθωση από τον αιτούντα οι σχετικές παρατηρήσεις εμφανίζονται στο πεδίο της Αίτησης Παρατηρήσεις 2.26.2 . Στην περίπτωση αυτή ο αιτών εισέρχεται ε νέου στην αίτησή του και κάνει τις απαραίτητες διορθώσεις.
 9. Μετά την παραλαβή του Ιατρικού Φακέλου του ενδιαφερομένου η ΡΑΣ καλεί τον αιτούντα στα γραφεία της για την οριστική υποβολή σε έντυπη μορφή της Αίτησης.
 10. Ο Αιτών παρουσιάζεται στη ΡΑΣ είτε ο ίδιος είτε μέσω εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου του για την κατάθεση της Αίτησης και των απαιτούμενων δικαιολογητικών και εγγράφων. Η αίτηση του λαμβάνει αριθμό πρωτοκόλλου και ημερομηνία παραλαβής.
 11. Η ΡΑΣ μετά την σχετική εγκριτική Απόφαση της Ολομέλειας, προωθεί τα απαραίτητα στοιχεία για την εκτύπωση της Άδειας Μηχανοδηγού στη Διεύθυνση Διαβατηρίων και Εγγράφων Ασφαλείας του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας Διαβατήριων.
 12. Ο Αιτών ενημερώνεται για την παραλαβή της Ευρωπαϊκής Άδειας από τα γραφεία της ΡΑΣ με νέο ηλεκτρονικό μήνυμα.
 13. Ταυτόχρονα ενημερώνεται και το ΕΜΑΜ (Εθνικό Μητρώο Αδειών Μηχανοδηγού) με όλα τα απαραίτητα στοιχεία που πρέπει να τηρούνται.

Σύντομη περιγραφή της πορείας της αίτησης

 • Συμπλήρωση αίτησης και ανάρτηση σχετικών δικαιολογητικών
 • Οριστική Υποβολή
 • Αρχικός Έλεγχος
 • Τυχόν Διορθώσεις
 • Παραλαβή Ιατρικού Φακέλου
 • Πρόσκληση για Υπογραφή
 • Απόφαση ΡΑΣ
 • Αποστολή για Εκτύπωση
 • Πρόσκληση για Παραλαβή Ευρωπαϊκής Άδειας Μηχανοδηγού