Σχετικά με την εφαρμογή

Η εφαρμογή «ΑΔΕΙΕΣ ΜΗΧΑΝΟΔΗΓΟΥ» δημιουργήθηκε για την υλοποίηση των αρμοδιοτήτων της Ρυθμιστικής Αρχής Σιδηροδρόμων (ΡΑΣ) αναφορικά με την έκδοση αδειών μηχανοδηγού και την τήρηση Εθνικού Μητρώου Αδειών Μηχανοδηγού, σύμφωνα με τα άρθρα 14 και 22 του ν.3911/2011 (Α’12) «Πιστοποίηση των Μηχανοδηγών και άλλες διατάξεις».

Η διαδικασία της εκτύπωσης των αδειών μηχανοδηγού θα υλοποιείται σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Διαβατηρίων και Εγγράφων Ασφαλείας του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας, όπως προβλέπεται στην ΚΥΑ ΑΣ19/1052/14/20.07.2018 (Β’3089) «Καθορισμός θεμάτων που αφορούν στην προμήθεια των εντύπων των αδειών μηχανοδηγού, τη διαδικασία εκτύπωσής τους, το ύψος του σχετικού παραβόλου υπέρ του Δημοσίου, καθώς και σε κάθε άλλο σχετικό θέμα».

Η έκδοση αδειών μηχανοδηγού και η τήρηση του σχετικού μητρώου ακολουθούν τις απαιτήσεις που απορρέουν από την ευρωπαϊκή νομοθεσία και ειδικότερα:

  • την Οδηγία (ΕΕ) 2007/59 «σχετικά με την πιστοποίηση του προσωπικού οδήγησης μηχανών έλξης και συρμών στο σιδηροδρομικό σύστημα της Κοινότητας»
  • τον Κανονισμό (ΕΕ) 2010/36 «σχετικά με τα κοινοτικά υποδείγματα αδειών μηχανοδηγού, συμπληρωματικών πιστοποιητικών, επικυρωμένων αντιγράφων συμπληρωματικών πιστοποιητικών και εντύπων αίτησης για άδειες μηχανοδηγού, σύμφωνα με την οδηγία 2007/59/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου»
  • την Απόφαση (ΕΕ) 2010/17 «σχετικά με τη θέσπιση των βασικών παραμέτρων για τα μητρώα αδειών μηχανοδηγού και τα μητρώα συμπληρωματικών πιστοποιητικών που προβλέπονται στην οδηγία 2007/59/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου»